Rättsligt meddelande och Användningsvillkor 

I. RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Denna Webbplats (benämns hädanefter ”Webbplatsen”) är publicerad av Essilor AB (benämns hädanefter Essilor), ett aktiebolag med organisationsnummer 556278-0345, säte på Fagerstagatan 18A, 163 08 Spånga, med e-postadress: info@essilor.se

Ansvarig utgivare för webbplatsen: Essilor AB. 

II. ANVÄNDNINGSVILLKOR

Åtkomsten till Webbplatsen och användningen av dess innehåll omfattas av följande villkor. Genom att bereda sig åtkomst till Webbplatsen anses besökaren oåterkalleligen ha godkänt dessa villkor och accepterat att följa dem. Om besökaren inte accepterar villkoren är den enda kompensation besökaren har rätt till att avbryta sin användning av Webbplatsen.

Denna Webbplats och allt material, all text, all kod, allt innehåll, all programvara, all grafik, alla foton, alla illustrationer, alla konstverk, alla format, alla filer, all utrustning och alla länkar som finns på den eller är länkade till den (benämns gemensamt ”Innehåll”) skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter som tillhör eller är licensierade till Essilor.

Alla som bereder sig åtkomst till denna Webbplats har rätt att visa alla delar av den för privat och personligt bruk. Innehållet får dock inte användas eller reproduceras (helt eller delvis) i något annat syfte, inklusive, men inte begränsat till, på eller i samband med annan Webbplats eller utgivning eller för direkt kommersiell vinning.

Enligt följande villkor vidtar Essilor åtgärder för att se till att den information som görs tillgänglig via Webbplatsen är riktig och aktuell. Essilor kan dock inte garantera riktigheten, lämpligheten eller fullständigheten hos någon information eller något material som visas på Webbplatsen. Essilor förbehåller sig rätten att när som helst korrigera Webbplatsens Innehåll utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet.

Essilor kan inte hållas ansvarigt för

  • felaktigheter eller utelämnanden i information eller material som tillhandahålls via Webbplatsen av tredje man
  • omöjlighet att komma åt Webbplatsen på grund av tredje mans handling eller åtgärd.

Besökaren accepterar härmed att åtkomsten till Webbplatsen när som helst kan avbrytas av Essilor av underhållsskäl, säkerhetsskäl eller andra tekniska skäl. Essilor påtar sig inget ansvar för om Webbplatsen av någon anledning inte skulle vara tillgänglig under en tid.

Hypertextlänkar till Webbplatsen (annat än övriga webbplatser som drivs av Essilor) får endast inkluderas med föregående skriftligt samtycke från Essilor, vilket när som helst kan återkallas.  Essilor har inget ansvar för innehållet på sådana sidor.

Essilor informerar härmed besökare att dessa allmänna villkor när som helst kan komma att ändras. Så snart de ändrade villkoren publiceras på internet anses alla besökare som bereder sig åtkomst till Webbplatsen utan inskränkning ha accepterat dessa ändringar.  Det är därför besökarens ansvar att läsa igenom dessa villkor innan besökaren använder Webbplatsen.